Welcome To Aditech's World

SMEs กับ กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ถ้าองค์การใดประยุกต์ใช้  เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้เกิดประโยชน์มากมาย กล่าวคือ สามารถลดกำลังคนได้มากในกระบวนการปฏิบัติงาน พนักงานมีเวลามากพอที่จะคิดวิเคราะห์ ทบทวนงาน สะดวกต่อการติดต่อสื่อสารและติดตามงาน ช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บแฟ้มข้อมูล และช่วยให้การทำงานเร็วขึ้น โดยเฉพาะลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำซ้ำซาก เราสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการประมวลผล เพื่อสืบค้นข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ข้อคิดอีกประการหนึ่ง คือ การจัดเก็บข้อมูลข่าวสารในลักษณะของข้อมูลดิบ ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์เต็มที่ หากแต่ต้องจัดเก็บในรูปของความรู้ หรือเป็นบทสรุปเชิงวิเคราะห์ จะให้ประโยชน์ได้มากกว่า กล่าวคือ ต้อง จัดเก็บเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์  ตีค่า  และประมวลผลแล้วเท่านั้นที่สมควรทำการจัดเก็บ และคุ้มค่าที่จะลงทุนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมิใช่นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน แต่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน ผลที่ได้ก็จะไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ลงทุนและเป็นการสูญเปล่าอย่างน่า เสียดาย ตัวอย่างไม่ดีและไม่ควรเลียนแบบที่เรามักจะพบเห็นบ่อยครั้ง และถือเป็นการสูญเสียทรัพยากร กล่าวคือ พนักงานในสำนักงานจำนวนมากใช้คอมพิวเตอร์ทำงานแทนเครื่องพิมพ์ดีด โดยผู้บริหารร่างเอกสารด้วยมือ แล้วให้เลขา เอาไปพิมพ์ลงบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงให้เห็นนิสัยในการทำงานที่เหมือนเดิม คือ ใช้คอมพิวเตอร์แทนเครื่องพิมพ์ดีด ซึ่งถือเป็นความสูญเปล่าโดยไม่รู้ตัว เราจะต้องทำความเข้าใจอีกมากในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อจัดการกระบวนการทำงาน ขอย้ำว่าเป็นการจัดการกระบวนการทำงาน ส่วนเนื้อหาสาระของงาน ยังคงต้องอาศัยมันสมองของมนุษย์อยู่ดี การ ที่คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดการกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเป็นกระบวนการที่นิ่งและเป็นมาตรฐานระดับหนึ่งแล้ว มิใช่เป็นกระบวนการที่วันนี้ทำแบบหนึ่ง พรุ่งนี้ทำอีกแบบหนึ่ง คำว่านิ่ง คือ ต้องเปลี่ยนแปลงโดยใช้เวลาระยะหนึ่ง อาจเป็นเดือน…

ผู้ช่วยด้านไอที สำหรับธุรกิจของท่าน

สวัสดีครับ ผมมิสเตอร์ อดิเทค ยินดีเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจของท่าน เพื่อช่วยให้ธุรกิจของท่านไม่ว่าจะเป็นขนาดใดก็ตาม ประสบความสำเร็จครับ บริการด้านต่างๆของ อดิเทค บริการจัดหาอุปกรณ์ระบบสารสนเทศ ระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) ระบบกล้องวงจรปิด ระบบเครือข่ายพื้นฐาน ระบบเครือข่ายและสายสัญญาณ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยด้านไอที เซิฟเวอร์ ระบบประหยัดพลังงานต่างๆ ระบบไฟฟ้า ท่านสามารถสอบถาม ปรึกษาเราได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทีมงานคุณภาพยินดีรับใช้ครับ โทร 0817132727  อีเมล adisak@aditech.co.th    หรือ line: @aditech